• Home
  • Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, które może wywrzeć trwałe piętno na życiu Twoim i Twojej rodziny. Jako osoba poszkodowana masz prawo do uzyskania sprawiedliwego odszkodowania, które pokryje nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji, ale przede wszystkim pomoże Ci w odzyskaniu niezależności i zbudowaniu życia na nowo.

Dochodzenie swoich praw w postępowaniach odszkodowawczych bywa trudne. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie biorą na siebie odpowiedzialność za zdarzenie i często powołują się na różne okoliczności, które je z tej odpowiedzialności zwalniają. Dlatego tak ważnym jest wsparcie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie ze swojej winy oraz rodzin ofiar takich wypadków poprzez rzetelne doradztwo i reprezentację procesową. Takiego wsparcia udziela Kancelaria Adversum.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tą definicją wypadek komunikacyjny to zdarzenie drogowe, które spełnia następujące kryteria:

Udział pojazdu: W wypadku komunikacyjnym bierze udział co najmniej jeden pojazd (samochód, motocykl, rower, itp.). Szkodę z OC komunikacyjnego można spowodować każdym środkiem transportu, który podlega obowiązkowi rejestracji, a w konsekwencji obowiązkowemu ubezpieczeniu OC komunikacyjnego. Może to więc być nie tylko samochód, ale również motocykl, skuter, ciągnik rolniczy czy maszyna samobieżna poruszająca się po drodze publicznej.

Miejsce zdarzenia: Wypadek ma miejsce na drodze publicznej, drodze wewnętrznej, placu lub innym terenie dostępnym dla ruchu pojazdów lub pieszych.

Skutki: W wyniku wypadku dochodzi do śmierci lub uszkodzenia ciała co najmniej jednej osoby lub powstaje szkoda materialna. Osobą/Osobami poszkodowanymi w wypadku mogą być piesi, pasażerowie pojazdu, kierowca pojazdu. Nie każde obrażenie ciała będzie sklasyfikowane jako wypadek komunikacyjny. O wypadku komunikacyjnym zgodnie z  art 157 kk w związku ze 177 kk mówimy wówczas, gdy dochodzi do naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia powyżej dni 7.

Nagłość: Jest to zdarzenie nagłe, wynikające z ruchu pojazdów.

Wypadek komunikacyjny różni się od kolizji drogowej, która również jest zdarzeniem drogowym, ale w jej wyniku nie dochodzi do śmierci ani uszkodzenia ciała osób, a jedynie do szkód materialnych. Ma to istotne znaczenie prawne, ponieważ od tego, czy zdarzenie drogowe zakwalifikowane zostanie jako wypadek czy kolizja, zależą dalsze procedury prawne, w tym obowiązki uczestników zdarzenia, a także kwestie związane z ubezpieczeniem i odpowiedzialnością karną. Likwidacja szkody następuje z obowiązkowej polisy OC pojazdu komunikacyjnego (mechanicznego) podlegającego obowiązkowi rejestracji, którego kierowca (operator) ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

Kto jest uprawniony do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego?

Uprawnione do uzyskania odszkodowania komunikacyjnego są osoby, które doznały bezpośrednich obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Mogą to być kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści czy motocykliści. W przypadku, gdy wypadek komunikacyjny prowadzi do śmierci poszkodowanego, prawo do odszkodowania przechodzi na członków rodziny zmarłego. Zależnie od jego sytuacji może to obejmować małżonka, dzieci, rodziców, a czasami innych bliskich krewnych.

Odszkodowania powypadkowe – Zasady winy i ryzyka

Odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka to dwa różne podejścia do określania odpowiedzialności prawnej w przypadku wypadków komunikacyjnych, i nie tylko. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy uznanie osoby za odpowiedzialną za spowodowanie wypadku komunikacyjnego wymaga wykazania, że działała ona niewłaściwie lub niedbale, co spowodowało szkodę. Innymi słowy, istotne jest ustalenie, czy doszło do winy w postaci umyślności lub nieumyślności. Umyślność oznacza, że osoba świadomie i celowo działała w sposób, który spowodował szkodę. Nieumyślność oznacza, że osoba działała nieostrożnie lub niedbale, co doprowadziło do wyrządzenia szkody. Przykładem może być wypadek samochodowy, gdzie kierowca, który spowodował wypadek przez nieostrożną jazdę, jest odpowiedzialny na zasadzie winy.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest ustalana bez względu na winę. Oznacza to, że osoba lub podmiot może być odpowiedzialny za szkodę nawet wtedy, gdy nie działał niewłaściwie lub niedbale. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka często dotyczy sytuacji, w których działalność jest z natury ryzykowna lub potencjalnie niebezpieczna. Na przykład, firmy zajmujące się transportem niebezpiecznych materiałów mogą być odpowiedzialne za wszelkie szkody spowodowane przez te materiały, niezależnie od tego, czy zachowały należytą staranność.

Kancelaria Adversum

Kancelaria odszkodowawcza Adversum zapewnia kompleksową pomoc w dochodzeniu roszczeń w postępowaniach odszkodowawczych za szkodę na osobie. Opieką otaczamy osoby które odniosły obrażenia ciała w wyniku szeroko rozumianych wypadków komunikacyjnych, a w przypadku śmierci poszkodowanego osoby bliskie uprawnione do stosownych odszkodowań i zadośćuczynienia. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.