• Home
  • Analiza Ubezpieczenia NNW w Kontekście Przyczep

Analiza ubezpieczenia NNW w kontekście przyczep

Prześledźmy sprawę szczegółowo, ponieważ w mojej opinii i wbrew pozorom, jest bardzo poważna.

Od lat ubezpieczyciele sprzedają produkt zwany komunikacyjnym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest on dodawany jako opcja do ubezpieczenia OC lub autocasco. 

Standardowe ubezpieczenia NNW

Składka jest zazwyczaj niewielka i oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych (30-50 zł), ale również suma ubezpieczenia jest z reguły niewielka (10-50 tys. zł). Zakres ubezpieczenia jest zazwyczaj ograniczony do wypadków związanych z ruchem pojazdu, który ubezpieczamy w zakresie OC lub AC.
Ale zawsze ubezpieczonymi byli i są tylko kierujący i/lub pasażerowie. Składka często jest również uzależniona od liczby miejsc pasażerskich w pojeździe. Nikt tego nigdy nie kwestionował. I nikt nigdy (o ile wiem) nie sprzedawał polis nnw do przyczep.

Nowa interpretacja PZU w sprawie umowy NNW

A teraz PZU twierdzi:
„- PZU SA w ramach zawartej umowy NNW ochroną ubezpieczeniową obejmuje skutki wypadków powstałych m.in. podczas załadowywania lub rozładowywania przyczepy – mówi „Wyborczej” Agnieszka Rosa z biura prasowego ubezpieczyciela”.

Niestety, w mojej opinii, powyższa informacja i interpretacja przez PZU przedmiotowego problemu jest sprzeczna z ich własnymi OWU. Do ściągnięcia tu:
http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=b48b114a-917f-4452-aa21-1fe7efeb7ebd&groupId=10172 OWU jest integralną częścią umowy ubezpieczenia i regulują m.in. zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela z tej umowy. Zacznijmy od początku odnosząc się do poszczególnych postanowień owu

Definicje i zasady ubezpieczenia NNW

Co do zasady, zgodnie z doktryną i praktyką przedmiotem ubezpieczenia nnw jest zawsze życie i zdrowie ubezpieczonego. Ale zgodnie z definicją PZU:
§4 ust. 1 owu „Przedmiotem ubezpieczenia (…) 4) w NNW – są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas uży­wania pojazdu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lit. b i lit. d oraz w § 5 ust. 1 pkt 1, przy czym w przypadkach, o któ­rych mowa w § 3 pkt 80 lit. e i lit. f, przedmiotem ubezpie­czenia są wyłącznie następstwa wypadków ubezpieczenio­wych powstałe u kierowcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4” Niby wszystko się zgadza, bo przyczepy i naczepy również znajdują w przytoczonej w owu liście pojazdów, ale:
Czym jest wypadek ubezpieczeniowy, o którym mowa wyżej? §3 pkt. 89) lit. e owu:
„w NNW – nieszczęśliwy wypadek, który zaszedł w związ­ku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu wskazanego w umowie NNW”

Czym jest nieszczęśliwy wypadek?

§3 pkt. 25) owu:
„nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstro­ju zdrowia lub zmarł”

I przechodzimy do clue: Kim jest ubezpieczony?

§3 pkt 67) owu:
„ubezpieczony – osoba, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia: a) w AC, MC i PAS – właściciel pojazdu, b) w PAP i NNW – niewskazany imiennie kierowca lub pa­sażer pojazdu, c) w NNW Max – wskazany imiennie w umowie NNW Max kierowca lub pasażer pojazdu”

A kto dostanie odszkodowanie NNW?

§ 75 ust. 1 owu:
„ Odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie z umo­wy ubezpieczenia wypłaca się ubezpieczonemu”

Do tego dodam jeszcze: §3 pkt 27) owu:
„NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypad­ków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego”

Kim jest kierowca przyczepy?

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym art. 1 ust. 1 pkt 21) – kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem. Oznacza to, że prawo nie przewiduje kierowcy przyczepy (pasażerów z przyczyn oczywistych też).

Jedyna możliwość wybrnięcia (choćby częściowego, bo w stosunku do „kierowcy przyczepy”) z tej sytuacji przez PZU to potraktowanie kierującego zespołem pojazdów (art. 1 ust. pkt 20 prawa o ruchu drogowym), np. samochód plus przyczepa, jako kierującego przyczepą, bo zgodnie z §3 pkt 14) owu:

„kierowca – kierujący pojazdem” Ale czy taka interpretacja jest uprawniona? Co prawda, zgodnie z polskim prawem wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść ubezpieczonego (ale zaraz – kto jest ubezpieczonym? 😉 )

Mając powyższe na uwadze – są uzasadnione wątpliwości, że zgodnie z powoływanymi owu PZU nie obejmie NIGDY żadnego wypadku związanego z przyczepą ochroną ubezpieczeniową z tytułu nnw. Wiążąca jest umowa i ogólne warunki ubezpieczenia, które jasno stanowią, jak wyżej wykazałem, co jest przedmiotem ubezpieczenia, kto jest ubezpieczonym i kto może dostać odszkodowanie z ubezpieczenia NNW. W przypadku przyczepy, w mojej opinii, NIKT. Nikt nie może być ubezpieczonym i nikt nie dostanie odszkodowania.
Tak PZU napisało w owu i skoro chce to zmienić, powinno zmienić OWU.

Sporny zakres ubezpieczenia NNW: Czy przyczepy są objęte ochroną? Interpretacja PZU wzbudza wątpliwości:

1. Ubezpieczonym może być kierowca lub pasażer – §3 pkt 67)
2. Odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu – § 75 ust. 1 owu
3. Ubezpieczenie NNW dla przyczepy NIGDY nie zadziała

Przeprowadźmy teraz małe ćwiczenie matematyczne:
Znalazłem dane za 2012 – liczba wszystkich przyczep i naczep w Polsce to 823.755 sztuk x 30 zł x 58% (udział PZU w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – 58% za rok 2013) = ponad 14 mln zł rocznie. http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2014

Tłumaczenie rzecznika PZU w sprawie NNW – jest czystym bareizmem:

„Udzielamy takiej ochrony i wypłacamy z tego tytułu odszkodowania. Jeśli ktoś to kwestionuje, to chciałbym poznać konkretną sprawę, która daje podstawy do formułowania takiego zarzutu – mówi nam Michał Witkowski, rzecznik PZU.”
Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi.

Proponuję panu Witkowskiemu, żeby poszedł do sklepu z telewizorami i zapytał sprzedawcę:
– czy ten telewizor działa?
A sprzedawca na to: Niech pan udowodni, że nie działa.

Panie Michale, to PZU powinno jasno napisać i bez wątpliwości w swoich owu za co i za kogo odpowiada. Traktujcie swoich klientów poważnie. Dziękuję. 

Chcesz uniknąć takich sytuacji? Skorzystaj z naszej kancelarii do spraw odszkodowań!