fbpx
Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTÓW Adversum

Ochrona prywatności klientów jest dla spółki KANCELARIA PRAWNICZO-BROKERSKA „ADVERSUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ szczególnie ważna. Z tego względu nasi klienci mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. KANCELARIA PRAWNICZO-BROKERSKA „ADVERSUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów.

Celem Administratora jest również należyte informowanie klientów o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności klientów, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez klientów, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach swoich klientów.

Potencjalnym klientem jest każda osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć umowę z Administratorem o dochodzenie roszczeń, umowę kompleksowej obsługi powypadkowej lub umowę zlecenia brokerskiego i która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymania oferty Administratora we wskazanym przedmiocie. Klientem jest każda osoba fizyczna, która zawarła umowę z Administratorem o dochodzenie roszczeń, umowę kompleksowej obsługi powypadkowej lub umowę zlecenia brokerskiego.

 • KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawniczo-Brokerska Adversum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 42, 02-662 Warszawa, NIP 5272404731, dalej jako „Administrator”.

 • Z KIM MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@adversum.pl.

 • JAKIE JEST ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH?

Co do zasady większość danych podają nam Państwo indywidualnie na podstawie umowy lub dobrowolnej zgody. Część danych pozyskujemy w trakcie świadczenia usług na skutek wywiadu, konsultacji lub na podstawie przekazanych dokumentów służących realizacji celu umowy. Szczegółowe informacje zawarte są w Państwa umowach.

 • JAKI JEST ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług w przedmiocie dochodzenia roszczeń lub obsługi powypadkowej, w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać dane potrzebne do przygotowania oferty: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a następnie zbadania czy Państwa ‘przypadek’ kwalifikuje się, w zależności od przedmiotu umowy, do dochodzenia roszeń, finansowanego leczenia i skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia, kompleksowej obsługi powypadkowej. W tym celu przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, dane dotyczące zdrowia zawarte w dołączanej dokumentacji.

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług w przedmiocie pośrednictwa przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać dane potrzebne do przygotowania oferty: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a następnie dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. W tym celu przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, inne dane niezbędne do przygotowania programu ubezpieczeniowego, nr polis itp., a w niektórych sytuacjach również dane dotyczące zdrowia zawarte w dołączanej dokumentacji.

 • JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej np. umowy o dochodzenie roszczeń lub kompleksowej obsługi powypadkowej, a także rodzaju relacji łączącej Państwa z Administratorem, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

   • Potencjalny klient (na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
    • ustalenie tożsamości i danych kontaktowych w celu przedstawienia oferty usług dochodzenia roszczeń, w tym możliwości leczenia powypadkowego, w szczególności poprzez zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem naszego przedstawiciela handlowego, osoby polecającej, telefonicznie lub drogą elektroniczną (dotyczy ofert w przedmiocie dochodzenia roszczeń, obsługi powypadkowej),
    • ustalenie tożsamości i danych kontaktowych w celu przedstawienia oferty w przedmiocie pośrednictwa przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w szczególności poprzez zgodę na przetwarzanie danych za pośrednictwem naszego przedstawiciela handlowego, osoby polecającej, telefonicznie lub drogą elektroniczną (dotyczy ofert ubezpieczeń).
   • Klient – roszczenia – na podstawie przesłanki niezbędności wykonania umowy, zgody oraz przesłanki dochodzenia roszczeń – art. 6 ust.1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) lub f) RODO:
    • zbadanie przypadku oraz zakwalifikowanie go do programu finansowanego leczenia i dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela,
    • ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za następstwa doznanego wypadku,
    • określenie, oszacowanie i zgłoszenia roszczeń,
    • negocjowanie wysokości świadczenia,
    • dochodzenie należnych świadczeń odszkodowawczych – skierowanie sprawy na drogę sądową (określenie wartości możliwych do uzyskania świadczeń cywilnoprawnych, zapewnienie wyspecjalizowanego pełnomocnika procesowego, wniesienie wszelkich opłat, wydatków sądowych, opłat skarbowych oraz kosztów zastępstwa procesowego),
    • współpraca z odbiorcami danych (podmiotami przetwarzającymi) w zakresie gromadzenia bieżącej dokumentacji medycznej z leczenia, sporządzania opinii i analiz medycznych dotyczących stanu zdrowia, zasadności przyjętego leczenia i jego postępów,
    • koordynacja planu leczenia, sporządzanie opinii i analiz, wsparcie specjalistów (np. z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, doradcy odszkodowawczego w postępowaniu likwidacyjnym, pełnomocnika w postępowaniu polubownym).
   • Klient – zlecenia brokerskie – na podstawie przesłanki niezbędności wykonania umowy oraz zgody – art. 6 ust.1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO:
    • pośrednictwo przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
    • przygotowanie i przedstawienie programu ubezpieczeniowego,
    • przekazanie informacji o wszystkich otrzymanych od ubezpieczycieli ofertach wraz z ich analizą i rekomendacją,
    • przedstawienie umów ubezpieczenia,
    • prowadzenie ewidencji umów ubezpieczeniowych,
    • udzielania porad, konsultacji i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących wykonania umów ubezpieczenia,
    • przygotowanie instrukcji postępowania na wypadek zaistnienia szkody objętej zakresem umów ubezpieczenia,
    • udzielanie informacji dotyczących poszczególnych ubezpieczeń, w szczególności wyjaśnień dotyczących zakresu pokrycia ochrony ubezpieczeniowej,
    • podejmowanie wszelkich czynności związanych z likwidacją ewentualnych szkód objętych polisami, w których klient występuje jako ubezpieczający lub ubezpieczony.
 • KOMU PRZEKAZYWANESĄ DANE OSOBOWE?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jak również realizacji Państwa praw, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

   • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę klienta oraz zarządzanie naszą organizacją (biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu),
   • dostawcom usług prawnych (w szczególności Kancelarii Radców Prawnych Kott i partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Ełku przy ul. Małeckich 2/25U, 19-300 Ełk), doradczych oraz wspierających w dochodzeniu roszczeń (np. skupiające wierzytelności) i prawidłowym wykonaniu umowy,
   • Instytutowi Medycyny Interwencyjnej sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 42, 02-662 Warszawa w celu zbadania przypadku oraz możliwości zakwalifikowanie go do programu finansowanego leczenia i dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela (dotyczy umów o dochodzenie roszczeń i kompleksowej obsługi powypadkowej).
 • PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE?

Czas przetwarzania poszczególnych rodzajów Państwa danych osobowych może być różny i jest ściśle związany z celami, o których mowa powyżej. Co do zasady dane osobowe przetwarzamy w okresie realizacji umowy z uwzględnieniem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej realizacją. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego (np. do 6 lat). W związku z przedmiotem umowy o dochodzenie roszczeń lub kompleksowej obsługi powypadkowej albo termin przetwarzania danych może być dłuższy i może być związany z okresem, w którym klient może wystąpić z roszczeniem do podmiotu zobowiązanego np. ubezpieczyciela. W przypadku umów zlecenia brokerskiego okres przetwarzania danych może być uzależniony od realizacji obowiązków wynikających np. z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres co najmniej 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku. W przypadku Potencjalnych klientów dane przetwarzamy od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia lub realizacji celu zgody. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji,

 • CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych czyni niemożliwym podpisanie umowy i realizację usługi oraz stanowi obowiązek umowny. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury, imiennego rachunku lub rozliczenia umowy.

 • JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do danych, ich sprostowania, w sytuacjach określonych prawem – żądania usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przenoszenia danych. Mogą skorzystać Państwo również z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu prowadzonego przez Administratora. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw wystarczy, że skontaktują się Państwo z nami poprzez pocztę elektroniczną (iod@adversum.pl), telefonicznie lub odwiedzą nasze biuro w Warszawie. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą upublicznione, jak również nie będą przedmiotem monitorowania, w tym profilowania.

Ostatnia aktualizacja dokumentu miała miejsce 17.08.2018 r.